O FUNDUSZU

Jaki to fundusz?

TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty to pierwszy autorski fundusz na polskim rynku. Utworzony został w 2008 roku. Jest to pomysł na łączenie pasji i życia zawodowego trzech osób: Konrada Łapińskiego, Roberta Przytuły i Tomasza Markowskiego.

W co inwestuje fundusz?

Funduszu inwestuje w akcje notowane na GPW, w ETFy na różne klasy aktywów, akcje na rynkach zagranicznych,  instrumenty pochodne oraz w udziały w polskich spółkach niepublicznych. Fundusz nie jest funduszem „benchmarkowym”. Zarządzający stosują timing. Przewidywana alokacja portfela może wahać się od minimalnie: -50% do maksymalnie: +150%.

Dla kogo przeznaczony jest Fundusz?

Fundusz charakteryzuje się wysokim poziomem ryzyka inwestycyjnego, dlatego jest przeznaczony jest dla Inwestorów, którzy oczekują aktywnego zarządzania, akceptują podwyższone ryzyko inwestycyjne i poszukują  wysokich stóp zwrotu.

Jak można przystąpić do funduszu?

  1. Dokonując zapisu w nowej emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu w siedzibie Ipopema TFI lub za pośrednictwem sieci dystrybucji mBank, Dom Inwestycyjny Xelion, Raiffeisen Bank Polska oraz Niezależny Dom Maklerski.
  2. Nabywając certyfikaty od dotychczasowego Uczestnika na podstawie umowy cywilnoprawnej (przy takiej umowie należy zapłacić PCC w wysokości 1%).
  3. Poprzez transakcję kupna za pośrednictwem domu maklerskiego IPOPEMA Securities – wówczas strona sprzedająca i kupująca podpisują umowę z biurem maklerskim. Zapłata odbywa się poprzez rachunek biura maklerskiego. W tym przypadku nie ma podatku PCC, zastępuje go prowizja biura maklerskiego w wysokości do 0,2%.

Jak można zrezygnować z inwestycji w Fundusz?

Żądania wykupu certyfikatów inwestycyjnych są realizowane z końcem każdego kwartału. Od tej operacji nie jest pobierana żadna opłata. Certyfikaty można zbyć też osobie trzeciej na podstawie zawartej z tą osobą umowy. Nie istnieją żadne ograniczenia w zbywalności certyfikatów.

Jakie są opłaty?

  1. Opłata za zarządzanie funduszem przez Towarzystwo jest określona na poziomie 1,8% rocznie od wartości aktywów netto funduszu.
  2. Oprócz tego w funduszu zastosowano program motywacyjny dla kadry zarządzającej na wzór programu opcji menadżerskich: gdy zysk w skali roku przekroczy 10% to zarządzający otrzymują 18% zysku wypracowanego przez Fundusz, przy czym bonus nie jest wypłacany w gotówce, lecz zarządzający uczestniczą w programie emisji specjalnych certyfikatów. Obowiązuje dwuletnia zasada „high water mark”.

Zapraszamy do kontaktu.