Informacje ogólne dotyczące zawartości serwisu

Informacje zawarte na stronie internetowej www.totalfiz.pl oraz na stronach powiązanych z tą stroną linkami („serwis internetowy”), mają charakter ogólnych informacji, opisujących działalność IPOPEMA TFI S.A. lub TOTAL Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego („Fundusz”). Informacji dotyczących Funduszu nie można traktować jako rekomendacji inwestowania w jakiekolwiek instrumenty finansowe, porady inwestycyjnej lub formy doradztwa inwestycyjnego, jak również jako oferty zawarcia umowy w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Informacja dotycząca Funduszu nie jest i nie może być traktowana jako proponowanie nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu ani proponowanie złożenia zapisu na certyfikaty inwestycyjne Funduszu. Oferowanie certyfikatów inwestycyjnych Funduszu odbywać się będzie wyłącznie poprzez skierowanie przez IPOPEMA TFI S.A. do oznaczonych osób imiennych propozycji nabycia. Materiały przedstawione w serwisie internetowym nie mają na celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia certyfikatów inwestycyjnych funduszu albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia.
Wyłącznym źródłem informacji o Funduszu, prowadzonej przez niego polityce inwestycyjnej oraz czynnikach ryzyka związanych z inwestowaniem w certyfikaty inwestycyjne Funduszu są warunki emisji certyfikatów inwestycyjnych Funduszu oraz statut Funduszu. Treść tych dokumentów udostępniana będzie osobom, do których kierowana będzie propozycja nabycia certyfikatów inwestycyjnych Funduszu.

Informacje i dane zawarte w serwisie internetowym nie mogą stanowić podstawy do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Ryzyko podjęcia decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie oraz ryzyko użycia informacji zamieszczonych w niniejszym serwisie w jakimkolwiek celu, ponosi wyłącznie użytkownik serwisu.

Fundusz, IPOPEMA TFI S.A. ani żaden inny podmiot nie gwarantują osiągnięcia celu inwestycyjnego Funduszu ani uzyskania określonych wyników w przyszłości.

Osiągane przez Fundusz wyniki inwestycyjne w przeszłości nie stanowią gwarancji ani obietnicy osiągnięcia przez Fundusz określonych wyników w przyszłości. Inwestycje w certyfikaty inwestycyjne nie stanowią depozytu bankowego. Inwestycje w Fundusz obarczone są ryzykiem inwestycyjnym, a uczestnik musi liczyć się z możliwością utraty przynajmniej części zainwestowanych środków. Jeżeli w informacjach wskazano osiągnięte przez Fundusz wyniki, to nie uwzględniają one żadnych ewentualnych opłat, do poniesienia których zobowiązana może być osoba nabywająca certyfikaty inwestycyjne lub uczestnik funduszu, ani nie uwzględniają ewentualnych podatków, do zapłacenia których może zostać zobowiązany uczestnik (chyba że co innego wyraźnie zastrzeżono w treści informacji). Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszu i jest uzależniona od wartości certyfikatu inwestycyjnego w momencie ich zbycia i wykupu przez Fundusz oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.

Ze względu na stosowaną politykę inwestycyjną, wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny Funduszu (a tym samym wartość certyfikatu) cechuje się wysoką zmiennością.

Fundusz została utworzony i działa na podstawie prawa polskiego i nie przeszedł żadnej procedury rejestracji poza granicami Polski. Ustawodawstwo innych państw może przewidywać dla swoich obywateli lub innych podmiotów podlegających ich ustawodawstwu ograniczenia możliwości inwestowania w Fundusz. Certyfikaty inwestycyjne funduszy są oferowane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku rozpoczęcia ich oferowania za granicą stosowna informacja zostanie zamieszczona w odpowiednich dokumentach. Oferowanie lub sprzedaż certyfikatów inwestycyjnych Funduszu może podlegać ograniczeniom w niektórych systemach prawnych. Osoby, które wejdą w posiadanie informacji o Funduszu powinny upewnić się, czy nie podlegają stosownym ograniczeniom w ww. zakresie. W szczególności, certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z US Securities Act 1933 lub jakimikolwiek przepisami stanowymi, tak więc, zgodnie z prawem Stanów Zjednoczonych, certyfikaty inwestycyjne Funduszu nie mogą być oferowane i sprzedawane bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych ani też oferowane i sprzedawane „osobom amerykańskim” (US Persons, zgodnie z definicją w prawie amerykańskim) lub na rachunek lub rzecz tych osób. Jakiekolwiek dalsze oferowanie lub dalsza dystrybucja certyfikatów inwestycyjnych w Stanach Zjednoczonych bądź „osobom amerykańskim” może spowodować naruszenie prawa Stanów Zjednoczonych.
Zawartość niniejszego serwisu jest własnością Funduszu i chroniona jest prawem autorskim. Fundusz posiada wszelkie prawa do treści znajdujących się w serwisie. Jakiekolwiek kopiowanie, przegrywanie, zwielokrotnianie zawartości serwisu internetowego jest zabronione, z wyjątkiem użytku dozwolonego przepisami prawa. Serwis może zawierać odnośniki (linki) do innych serwisów internetowych, nie będących własnością Funduszu. W takim przypadku Fundusz nie ponosi odpowiedzialności za zawartość oraz dostępność tych serwisów internetowych.

Przedstawione materiały nie stanowi jakiegokolwiek rodzaju porady prawnej ani podatkowej, do udzielania których Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie są upoważnione.

Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie ponoszą nie ponosi odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji zaistniałych z przyczyn mających charakter siły wyższej lub z przyczyn technicznych lub w wyniku innych okoliczności, niezależnych od Fundusz lub IPOPEMA TFI S.A. Z przyczyn technicznych lub niezależnych od Funduszu dostęp do niniejszego serwisu może zostać czasowo zawieszony bez wcześniejszego uprzedzenia. Fundusz nie odpowiada za przypadki braku dostępności zasobów strony internetowej zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych. Ze względu na specyfikę działania systemów elektronicznych nie jest możliwe wyeliminowanie ryzyka ingerencji osób trzecich, w tym także zarażenia systemu informatycznego osoby korzystającej z serwisu internetowego wirusem komputerowym, w związku z czym Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za braki, błędy, niepoprawność lub niekompletność zamieszczonych w niniejszym serwisie informacji powstałe na skutek tego rodzaju czynników. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. w żadnym wypadku nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z korzystaniem z niniejszego serwisu.

Fundusz oświadcza, że dokłada wszelkich starań, aby informacje zamieszczone w niniejszym serwisie internetowym były rzetelne i oparte na kompetentnych źródłach. Z uwagi na specyfikę świadczonych usług, Fundusz nie może jednak zagwarantować ich poprawności, zupełności i aktualności. W każdym czasie i bez uprzedniej notyfikacji treść i wygląd serwisu mogą zostać zmienione. Wszelkie ewentualne opinie i oceny zawarte w niniejszym serwisie internetowym są wyrazem naszej najlepszej wiedzy popartej informacjami z kompetentnych rynkowych źródeł, jednakże nie powinny być traktowane jako rekomendacja czy zachęta do zawierania transakcji. Fundusz ani IPOPEMA TFI S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie serwisu internetowego i zawartych w nim opinii.
Fundusz jest zarządzany przez IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Próżna 9 (00-107 Warszawa), KRS 0000278264, Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 108-000-30-69, Kapitał zakładowy 10.599.441,00 złotych w pełni opłacony. Główna strona internetowa www.ipopematfi.pl zawiera informację o danych kontaktowych.

Fundusz oraz IPOPEMA TFI S.A. prowadzą działalność na podstawie zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego. Organem nadzoru dla Funduszu oraz dla IPOPEMA TFI S.A. jest Komisja Nadzoru Finansowego.