O RYNKU – fragmenty komentarzy2021-10-18T09:27:18+00:00
3112. 2017

o rynki w 2017

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ (29.12.2017) O rynku: Miniony rok stał pod znakiem hossy na rynkach akcji. W Polsce wyraźnie pozytywne było pierwsze półrocze. Natomiast drugie było spadkowe dla spółek o małej i średniej kapitalizacji, przy jednoczesnym stabilnym zachowaniu się spółek największych. Ostatecznie indeks WIG20 zanotował wzrost o 26%, zaś indeks małych i średnich spółek sWIG80 wzrósł jedynie o 2%. Tak duży rozdźwięk  w stopach zwrotu jest przyczyną skrajnie różnych ocen minionego roku wśród inwestorów giełdowych: od  ocen optymistycznych po negatywne. Do pozytywnych czynników wypływających na stopy zwrotu indeksów zaliczyć należy wyraźne ożywienie w gospodarce, napływy do globalnych funduszy inwestujących w rynki rozwijające się, niską podaż akcji na rynku pierwotnym i ze strony Skarbu Państwa. Na pozyskanie [...]

3112. 2016

o rynku w 2016

ragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ 30.12.2016 O rynku: Miniony rok należy zaliczyć do udanych. Jeszcze w styczniu mieliśmy silną przecenę polskich akcji i pesymizm graniczący z depresją inwestorów giełdowych. Wtedy właśnie po raz pierwszy od ponad dwóch lat zmieniliśmy nasze nastawienie do rynku na pozytywne i na bazie wyceny lutowej przeprowadziliśmy pierwszą od czterech lat emisję certyfikatów. Wówczas nasz optymizm dotyczył głównie spółek o małej i średniej kapitalizacji oraz metali szlachetnych. We wrześniu jeszcze bardziej ociepliliśmy nasze nastawienie do rynku, przy czym tym razem optymistycznie opisywaliśmy również perspektywy indeksu WIG20. Kolejne miesiące przyniosły zwyżkę indeksu i czwarty kwartał zamyka się najlepszym wynikiem od ponad pięciu lat. Natomiast w tym samym czasie metale szlachetne odnotowały spadek cen. Jeśli [...]

3112. 2015

o rynku w 2015

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.09.2014 O rynku: Na rynku akcji mamy obecnie mieszankę pozytywnych i negatywnych czynników, które w efekcie każą nam zachowywać neutralne nastawienie do akcji. Z jednej strony mamy bardzo niskie stopy procentowe – bez perspektyw na wzrost, umiarkowane wskaźniki C/Z i C/WK przy jednocześnie atrakcyjnych poziomach dywidend. Porównując dwie duże klasy aktywów, czyli obligacje i akcje, szala przechyla się na korzyść akcji. Jest to zjawisko globalne. Jednocześnie ostatnie dane z naszej gospodarki sugerują nadejście lekkiego spowolnienia. To osłabia rynek małych spółek, które szczególnie wrażliwe są na kondycję gospodarki. Pewną przeciwwagą dla tej sytuacji jest ustabilizowanie się spraw związanych z funduszami emerytalnymi. Opinia Zarządzającego 04.09.2014 Zmieniamy nasze nastawienie do segmentu małych spółek na [...]

3112. 2014

o rynku w 2014

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.09.2014 O rynku: Na rynku akcji mamy obecnie mieszankę pozytywnych i negatywnych czynników, które w efekcie każą nam zachowywać neutralne nastawienie do akcji. Z jednej strony mamy bardzo niskie stopy procentowe – bez perspektyw na wzrost, umiarkowane wskaźniki C/Z i C/WK przy jednocześnie atrakcyjnych poziomach dywidend. Porównując dwie duże klasy aktywów, czyli obligacje i akcje, szala przechyla się na korzyść akcji. Jest to zjawisko globalne. Jednocześnie ostatnie dane z naszej gospodarki sugerują nadejście lekkiego spowolnienia. To osłabia rynek małych spółek, które szczególnie wrażliwe są na kondycję gospodarki. Pewną przeciwwagą dla tej sytuacji jest ustabilizowanie się spraw związanych z funduszami emerytalnymi. Opinia Zarządzającego 04.09.2014 Zmieniamy nasze nastawienie do segmentu małych spółek na [...]

3112. 2013

o rynku w 2013

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 31.12.2013 O rynku: W skali całego globu świat był wyraźnie podzielony na rynki akcji krajów rozwiniętych i zawansowanych technologicznie oraz na rynki krajów typu emerging markets. Hossa koncentrowała się na akcjach firm globalnych notowanych głównie w USA, Niemczech, Wielkiej Brytanii czy Japonii. Polska giełda na tym tle wyglądała dosyć słabo i jej zachowanie nie odbiegało wyraźnie do rynków typu emerging markets. Najważniejszymi dwoma lokalnymi czynnikami wywierającymi wpływ na rynek akcji były: ożywienie w gospodarce w drugim półroczu, a co za tym idzie oczekiwania poprawy wyników większości spółek w najbliższej przyszłości oraz realizowane częściowe wywłaszczenie i osłabienie (a może demontaż) systemu otwartych funduszy emerytalnych. Analizując podstawowe wskaźniki takie jak C/Z, C/WK czy [...]

3112. 2012

o rynku w 2012

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 31.12.2012 O rynku: Rynek akcji znajduje się w trendzie wzrostowym i jednocześnie jest wyceniany tanio – wskaźniki C/Z, C/WK czy stopa dywidendy są na atrakcyjnych poziomach. Taka sytuacja pozwala nam dawać duże prawdopodobieństwo kontynuacji wzrostów. Elementem sprzyjającym „wypychaniu” cen akcji w górę są szybko malejące rentowności obligacji rządowych. Do utrzymania trendu wzrostowego będzie jeszcze potrzebne ożywienie gospodarcze. Mamy nadzieję, że ten rok okaże się lepszy dla gospodarki niż poprzedni i drugie półrocze 2013 przyniesie poprawę we wskaźnikach makroekonomicznych. Pomimo spowolnienia obecnie przedsiębiorstwa generują satysfakcjonujące wyniki finansowe. Na razie nie oczekujemy ich poprawy i w naszej opinii nie jest element konieczny do utrzymania trendu wzrostowego w 2013 roku. Fragment komentarza do wyceny [...]

3112. 2011

o rynku w 2011

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 30.12.2011 O rynku: W naszej opinii rynek znajduje się w bessie i są to raczej ostatnie kwartały trendu spadkowego. Przyglądając się wskaźnikom cena/zysk, cena/wartość księgowa i EV/EBITDA trzeba stwierdzić, że akcje są tanie. Ich wyceny są na poziomach około 30-50% niższych niż średnie rynkowe wskaźniki za ostatni wiek. Dotyczy to akcji w całej Europie. Historycznie rzecz biorąc, ten poziom wycen praktycznie zawsze był dobrym momentem do zakupów i w kolejnych latach ceny akcji rosły. Prawdopodobnie tak jest i teraz. W obecnej bessie najpoważniejszym problemem nie jest poziom wycen akcji, lecz niewypłacalność rządów niektórych krajów europejskich. Potencjalna recesja wywołana urealnieniem zapisów księgowych opisujących wartość długu niektórych rządów może okazać się bolesna. To [...]

3112. 2010

o rynku w 2010

Fragment komentarza do wyceny certyfikatów TOTAL FIZ na 31.12.2010 O rynku: Czwarty kwartał to okres powolnych wzrostów. Rynki wydają się być odporne na negatywne informacje płynące z krajów peryferyjnych strefy euro, gdzie poziom zadłużenia i tempo zadłużania się poszczególnych rządów mocno obniża ich wiarygodność. Jednak, dopóki nikt nie mówi „sprawdzam”, owa krucha równowaga pozwala funkcjonować gospodarkom europejskim. Na tym tle pozytywnie wyróżnia się gospodarka niemiecka, która korzystając ze słabszego euro napędzana jest eksportem. Podobnie jest z polską gospodarką, która stabilnie się rozwija i jedynym wyraźnym problemem pozostają sprawy budżetu państwa. Wiele wskazuje, że owe problemy mogą niekorzystnie wpłynąć na grę popytowo-podażową na warszawskiej giełdzie. Niepokoi nas pomysł zmniejszenia transferu do OFE. Może to ograniczyć zakupy ze strony funduszy emerytalnych, [...]

Przejdź do góry