Media o Nas

Media o Nas2016-12-11T10:40:28+00:00
2910. 2012

parkiet.com • Mamy dodatkowe 75 mln zł na hossę

Rozmowa z Konradem Łapińskim, pomysłodawcą i zarządzającym funduszem Total FIZ. Słyszałem, że jednym z pańskich ulubionych powiedzeń jest „na umarlaka pełna paka", odpowiednik angielskiego „Sell in May and go away, stay away till St Leger Day" (w innych wersjach „till Halloween Day"). Ostatnia [...]

2306. 2012

parkiet.com • Drugie półrocze będzie czasem akumulacji akcji

Co czeka rynki finansowe w kolejnych miesiącach? Pytamy o to analityków i zarządzających: Wojciecha Białka, Sebastiana Buczka, Konrada Łapińskiego, Roberta Nejmana i Jarosława Niedzielewskiego Gdy rozmawialiśmy w grudniu 2011 r., WIG odbijał się od wrześniowego dołka. Minęło pół roku i WIG znów odbija [...]

2003. 2012

parkiet.com • Najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego

Już po raz 18. „Par­kiet" roz­da­ł By­ki i Nie­dźwie­dzie – na­gro­dy dla naj­lep­szych spół­ek, me­ne­dże­rów oraz przed­sta­wi­cie­li ryn­ku ka­pi­ta­ło­we­go Nagrodzeni dziękowali przede wszystkim swoim pracownikom i zapowiedzieli, że ten rok będzie jeszcze lepszy. 2011 r. stał pod zna­kiem spad­ków na gieł­dzie, [...]

2003. 2012

parkiet.com • Złote portfele – 2011

Naj­lep­szy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego Total FIZ Za­rzą­dza­ją­cy: Konrad Łapiński Sto­pa zwro­tu: 38,2 proc. Py­ta­ny o źró­dło ubie­gło­rocz­ne­go po­wo­dze­nia, Ła­piń­ski od­po­wia­da: – Moc­no sko­rzy­sta­li­śmy na wzro­ście kur­su PZ Cor­may (+ 179 proc.) oraz na in­we­sty­cji w Bio­med Lu­blin (+37 proc.). Do­dat­ko­wo w pierw­szym pół­ro­czu [...]

201. 2012

forbes.pl • To będzie rok tanich akcji

Mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy mieli dużo negatywnych informacji z gospodarki. Kursy akcji będą spadały i tym samym pojawi się szansa na tanie zakupy – mówi Konrad Łapiński, zarządzający funduszem Total FIZ Na giełdzie inwestuje Pan od [...]

404. 2011

rp.pl • Fundusz Total FIZ najlepszy po pierszym kwartale

Pierwsze trzy miesiące tego roku większość klientów TFI może zaliczyć do udanych. Na minusie są tylko niektóre fundusze akcji oraz obligacji zagranicznych (licząc średnie dla grup) – na największym, blisko 5 proc., podmioty lokujące na giełdach azjatyckich z wyłączeniem [...]

1207. 2010

analizy.pl • Zróżnicowana oferta funduszy absolute return

Na naszym rynku fundusze absolute return mogą być kojarzone z nazwiskami znanych zarządzających, którzy w przeszłości odnosili sukcesy w klasycznych produktach inwestycyjnych. Teraz część z tych osob próbuje swoich sił w funduszach o swobodnej polityce inwestycyjnej. Rozbieżność rezultatów w [...]

3105. 2010

forbes.pl • Menedżerowie funduszy inwestycyjnych zarobieni po łokcie

Co robi menedżer funduszu inwestycyjnego, gdy przekracza 35. rok życia? Zakłada własny fundusz i sprawdza, ile warte są jego nazwisko i umiejętności. Z różnym skutkiem, ale odcinanie kuponów jest modne Podczas konferencji Xeliona poświęconej trendom w inwestowaniu do hotelu Warszawianka [...]

Go to Top