Szanowni Inwestorzy,

Wycena na koniec września b.r. wyniosła 267,22 zł, co oznacza spadek wartości certyfikatu o 7,6%
w minionym kwartale. Stopa zwrotu liczona od początku roku wynosi -1,3%. Ostatni kwartał charakteryzował się umiarkowanymi wzrostami polskich indeksów giełdowych: WIG20 wzrósł o 4,1%, a sWIG80 o 2,5%. Natomiast cena złota wyrażona w USD prawie nie zmieniła swojej wartości.

O portfelu

Największy wpływ stopę zwrotu w trzecim kwartale miała zmiana zasad wyceny spółek, których akcje mają niską płynność na giełdzie. Istotnym elementem portfela, którego akcje charakteryzują się niską płynnością i w stosunku do którego wprowadzono bardzo ostrożną wycenę jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Gdyby nie wprowadzona zmiana wyceny tej spółki (inna niż giełdowa) wynik byłby o 7% lepszy i oznaczało by to, że wartość certyfikatu praktycznie się nie zmieniła. Fundusz Hipoteczny DOM postrzegamy jako „nasze ramię” do kolekcjonowania nieruchomości. Przy obecnych trendach demograficznych oraz poprawie nastawienia do usługi renty dożywotniej, spółka ta powinna stopniowo zwiększać skalę działalności i również korzystać ze wzrostu cen mieszkań. W efekcie prędzej czy później przełoży się to na wzrost wartości księgowej na akcję, zaś to w konsekwencji przełoży się na wzrost wartości certyfikatów Total FIZ.

Pozostałe elementy portfela zachowywały się neutralnie i nie wpłynęły znacząco na osiągniętą stopę zwrotu. Konsekwentnie realizujemy naszą strategię polegającą na doborze najciekawszych spółek z polskiej giełdy.

O rynku

Częstym tematem giełdowych komentarzy jest poziom inflacji, która utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego. Sierpniowy odczyt wskazuje na wartość 5,5% (w ujęciu rok do roku). Jednocześnie utrzymywane są ekstremalnie niskie stopy procentowe, a jednoroczny WIBOR to zaledwie 0,5%. Tak wysoki poziom inflacji ostatnio był latem 2001 roku, kiedy WIBOR kształtował się na poziomie 15-16%. Wówczas zrozumiałe i zasadne było utrzymywanie długoterminowych wolnych środków na lokatach lub w obligacjach rządowych. A dziś? Obecnie gospodarstwa domowe mają bilion (tysiąc miliardów) złotych na nieoprocentowanych depozytach bankowych i w znikomym stopniu korzystają z  możliwości inwestowania na polskim rynku akcji, gdzie wskaźnik  cena/zysk dla indeksu sWIG80 to 10,6. Nie wiemy jak długo jeszcze pracownicy z polskiego sektora bankowego będą koncentrować się na oferowaniu depozytów i pomijać polski rynek akcji. Logicznym wydaje się,  że w przyszłym roku może rozpocząć się długo wyczekiwana zmiana nastawienia polskich dystrybutorów do warszawskiej giełdy. Czego sobie i Państwu życzę.

Z wyrazami szacunku,

Konrad Łapiński