Już po raz 18. „Par­kiet” roz­da­ł By­ki i Nie­dźwie­dzie – na­gro­dy dla naj­lep­szych spół­ek, me­ne­dże­rów oraz przed­sta­wi­cie­li ryn­ku ka­pi­ta­ło­we­go

Nagrodzeni dziękowali przede wszystkim swoim pracownikom i zapowiedzieli, że ten rok będzie jeszcze lepszy.

2011 r. stał pod zna­kiem spad­ków na gieł­dzie, ale za­pa­mięta­my go też z po­wo­du spek­ta­ku­lar­nych liczb.

– Ubiegły rok nie był łatwy. WIG 20 spadł o 20 proc., dlatego tym bardziej gratuluję nominowanym i zwycięzcom – powiedział Kuba Kurasz, redaktor naczelny „GG Parkiet”.

W ka­te­go­rii spół­ka ro­ku zwy­cię­żył KGHM, któ­ry za­ro­bił 11,33 mld zł – naj­wię­cej w hi­sto­rii pol­skich przed­się­biorstw. Po­zwo­li­ło to na zło­że­nie ofer­ty prze­ję­cia ka­na­dyj­skiej Qu­adry za po­nad 9 mld zł. Fir­ma zo­sta­ła też do­ce­nio­na za to, że mi­mo naj­więk­sze­go za­gra­nicz­ne­go prze­ję­cia w hi­sto­rii pol­skich przed­się­biorstw za­mie­rza wy­pła­cić wy­so­ką dy­wi­den­dę. Pre­ze­sem ro­ku zo­stał Zbi­gniew Ja­gieł­ło, szef PKO BP – naj­więk­sze­go ban­ku, któ­ry rok za­koń­czył re­kor­do­wym wy­ni­kiem: 3,8 mld zł.

Do­ce­nio­ny zo­stał zwłasz­cza za sku­tecz­ną mo­der­ni­za­cję ban­ku. Na­gro­da spe­cjal­na po­wę­dro­wa­ła do Zyg­mun­ta So­lo­rza­-Ża­ka, któ­ry prze­jął Po­lkom­tel za po­nad 15 mld zł.

– Przejęcie przez Spartan Capital Holdings Polkomtelu było wielkim wyzwaniem nie tylko finansowym. Tym bardziej ciesze się, że znaleźliśmy się wśród laureatów tak prestiżowej nagrody – skomentował Tobias Solorz.

Sta­tu­et­kę w ka­te­go­rii „naj­lep­sza in­we­sty­cja na GPW” otrzy­ma­ła fir­ma Cor­may, a za „naj­lep­szą in­we­sty­cję w spół­kę z WI­G20″ uznano PGNiG. Na­gro­da za naj­lep­szy de­biut po­wę­dro­wa­ła do firmy Kru­k. Do­mem ma­kler­skim ro­ku zo­stał DM BZ WBK, plat­for­mą fo­rek­so­wą XTB, naj­lep­szym fun­du­szem eme­ry­tal­nym Axa OFE, a in­we­sty­cyj­nym Union In­ve­st­ment TFI. Spo­śród ana­li­ty­ków na­gro­dzi­li­śmy Ma­ję Go­et­tig (Bank BPH), Paw­ła Mi­zer­skie­go (Axa TFI) oraz Pio­tra Zie­lon­kę (DM Ban­ku Han­dlo­we­go).

Naj­lep­szym za­rzą­dza­ją­cym po raz siód­my „Par­kiet” wrę­czył Zło­te Port­fe­le. Otrzy­ma­li je Kon­rad Ła­piń­ski (To­tal FIZ), Ce­za­ry Mar­kie­wicz (Al­lianz Ak­cji), To­masz Ma­tras i Da­riusz La­sek (Uni­Ko­ro­na Zrów­no­wa­żo­ny), Ry­szard Ru­sak i Ma­rek War­muz (Uni­Sta­bil­ny Wzrost), Krzysz­tof Bed­nar­czyk (Ope­ra Pe­cu­nia.pl) oraz Łu­kasz Stel­ma­siak i Kon­rad Au­gu­styń­ski (PZU Pa­pie­rów dłu­żnych Po­lo­nez).

Go­spo­da­rzem ga­li by­ła Gieł­da Pa­pie­rów War­to­ścio­wych, a part­ne­ra­mi Gold­man Sachs oraz Gru­pa Gre­mi, wła­ści­ciel „Rzecz­po­spo­li­tej” i „Par­kie­tu”. Wśród spe­cjal­nych go­ści by­li m. in. wi­ce­mi­ni­ster skar­bu Pa­weł Tam­bor­ski, prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Nad­zo­ru Fi­nan­so­we­go An­drzej Ja­ku­biak oraz szef Gold­man Sachs na Eu­ro­pę Środ­ko­wow­schod­nią, dy­rek­tor ge­ne­ral­ny na Niem­cy dr Alex Di­be­lius.

– Presspublika także wejdzie na giełdę. Nastąpi to nie później niż w czerwcu 2014 r. Na giełdę wejdzie jako Gremi Media poprzez przejęcie innej spółki lub debiut na GPW – tłumaczył Grzegorz Hajdarowicz, właściciel Gremi Media.

Oryginalny artykuł z: parkiet.com